Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на новия поливен сезон, ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Документи:
Сертификат по ISO 9001:2015
Сертификат по ISO 14001:2015
БИЗНЕС ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ДОСТАВКА НА ВОДА КЪМ ДРУГИ ВИК ОПЕРАТОРИ ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2026 Г.
Решение Ц-1/29.02.2024г. на КЕВР
Методически-указания-за-определяне-цената-на-услугата-Доставка-на-вода-за-енергодобив
Методически-указания-за-определяне-цената-на-услугата-Доставка-на-вода-за-енергодобив
Доклад на регистрирания одитор 2021
Годишен финансов отчет за 2021 година на Напоителни системи ЕАД
Годишен финансов отчет за 2020 година на Напоителни системи ЕАД част 1

Годишен финансов отчет за 2020 година на Напоителни системи ЕАД част 2
Годишен финансов отчет за 2019 година на Напоителни системи ЕАД
Заявление за УП (1)
Междинен финансов отчет за периода от 01.01.2019 до 30.06.2019 година на "Напоителни системи" ЕАД
Общи условия за доставка на вода за напояване през 2019г.
Уведомление за инвестиционно предложение
Годишен финансов отчет за 2018 година на "Напоителни системи" ЕАД.
Решение Ц-20/28.12.2018г. на КЕВР
Политика по управление на околната среда
Сертификат по ISO 14001:2015
Общи условия за доставка на вода за напояване през 2018г.
Сертификат по ISO 9001:2015
Междинен финансов отчет за периода от 01.01.2018 до 31.03.2018 година на "Напоителни системи" ЕАД.
Наръчник по управление на качеството на Напоителни Системи ЕАД
Политика по управление на качеството на Напоителни Системи ЕАД
Решение № Ц-34 от 15.12.2017г.
Междинен финансов отчет за периода от 01.01.2017 до 30.06.2017 година на "Напоителни системи" ЕАД.
БИЗНЕС ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД КАТО ВИК ОПЕРАТОР ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г.
Годишен финансов отчет за 2016 година на "Напоителни системи" ЕАД.
Междинен финансов отчет за периода от 01.01.2017 до 31.03.2017 година на "Напоителни системи" ЕАД.
Междинен финансов отчет за периода от 01.01.2016 до 30.09.2016 година на "Напоителни системи" ЕАД.
Междинен финансов отчет за периода от 01.01.2016 до 30.06.2016 година на "Напоителни системи" ЕАД.
СЕРТИФИКАТ по ISO 9001:2008
"Вътрешни правила за организация на работата и изпълнение на дейностите по възлагане на обществените поръчки" в "Напоителни системи" ЕАД”
ЗАКОН за водите
НАРЕДБА № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях
ПРАВИЛНИК за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала
Устав на НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
Бизнес план за развитие на дружеството през периода 2012 - 2016г.
СЕРТИФИКАТ от КСБ
СЕРТИФИКАТ по ISO 9001:2008
"Напоителни Системи" ЕАД