АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА АВТОБИОГРАФИЯ За наемане на външен технически експерт за предоставяне на експертна помощ за разработване на техническо задание и методология за определяне на комплексна оценка за планирана обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Избор на изпълнител за доставка на компютри за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД и неговите клонове”. Външния експерт трябва да притежава следните компетенции:

  • Образование: Висше
  • Образователно квалификационна степен: минимум Бакалавър
  • Квалификация: трудов стаж: минимум - 5 години в областта на информационните технологии.
  • Професионален опит в сферата на: компютърен инженер, информатик, физик, математик, инженер по автоматика или друга сходна с предмета на поръчката.

Може да изпращате автобиографии (на български език) на email: office@nps.bg.

Срок на валидност на обявата: 15.07.2014 г. (включително).

Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

публикувано: 10.07.2014г.