АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Процедура по ЗОП - Доставка на автомобилни гуми за "Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове за двугодишен период.

Отварянето на Ценовите предложения от представените оферти за участие в обществена поръчка с № 02023-2014-0001 с предмет: „ Доставка на автомобилни гуми за нуждите на „Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове", ще се проведе на 26.03.2014 г. / Сряда/ от 11:00 часа в Заседателната зала на „Напоителни системи" ЕАД с адрес: „Цар Борис ІІІ" №136, ет. 3.
Каним Ви да присъствате при отварянето на ценовите оферти, съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Плащания по договор за изпълнение17.06.2016
Информация за извършените плащания по договора01.10.2014
Договор01.10.2014
Информация за гаранциите за участие01.10.2014
Уважаеми участници,

Отварянето на Ценовите предложения от представените оферти за участие в обществена поръчка с № 02023-2014-0001 с предмет: „ Доставка на автомобилни гуми за нуждите на „Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове", ще се проведе на 26.03.2014 г. / Сряда/ от 11:00 часа в Заседателната зала на „Напоителни системи" ЕАД с адрес: „Цар Борис ІІІ" №136, ет. 3.

Каним Ви да присъствате при отварянето на ценовите оферти, съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.
23.03.2014
Документи21.01.2014