АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка № 02023-2014-0002

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка № 02023-2014-0002 с предмет: "Избор на оператор на обществена клетъчна телекомуникационна мрежа с национално покритие за връзка с подвижни и фиксирани абонати, оперираща по стандарт GSM /Глобална система за мобилни комуникации/ за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД, София и неговите клонове на територията на цялата страна" за период от три години.

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Договор и приложения27.04.2016
Информация за освобождаването на гаранциите за участие27.04.2016
Обявление за възложена поръчка26.04.2016
Протоколи от работата на комисията18.03.2016
Решение за избор на изпълнител17.03.2016
Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП, за отваряне на ценовите оферти09.03.2016
Информация за гаранциите за участие01.10.2014
Уважаеми участници,

Отварянето на Ценовите предложения от представените оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор на обществена клетъчна телекомуникационна мрежа с национално покритие за връзка с подвижни и фиксирани абонати, оперираща по стандарт gsm /глобална система за мобилни комуникации/ за нуждите на „Напоителни системи" ЕАД, София и неговите клонове на територията на цялата страна" за три годишен период, ще се проведе на 31.05.2014 г. / Събота/ от 10:00 часа в Заседателната зала на „Напоителни системи" ЕАД с адрес: „Цар Борис ІІІ" №136, ет. 3.

Каним Ви да присъствате при отварянето на ценовите оферти, съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.
22.05.2014
Документи12.02.2014