АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

„Открита процедура за възлагане на обществена поръчка № 02023-2014-0004 с предмет „Доставка на офис материали за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове с 5 обособени позиции за двугодишен период"

Тип на Документа:Публикувано на:
Решение за прекратяване31.05.2014
Разяснения по постъпили въпроси16.05.2014
Документи04.04.2014