АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка № 02023-2014-0007 с предмет "Осигуряване на физическа охрана на 4 клона на „Напоителни системи" ЕАД и прилежащите към тях обекти" за двугодишен период, включваща 4 обособени позиции

Тип на Документа:Публикувано на:
Информация за гаранциите за изпълнение11.06.2015
Информация за изпълнението на договор01.10.2014
Плащания по договор за изпълнение01.10.2014
Договор09.05.2014
Приложения09.05.2014
Информация за гаранциите за участие09.05.2014
Обявление за възложена поръчка09.05.2014
Уважаеми участници,

Отварянето на Ценовите предложения от представените оферти за участие в обществена поръчка с предмет „ Осигуряване на физическа охрана на 4 клона на „Напоителни системи” ЕАД и прилежащите към тях обекти”, ще се проведе на 17.07.2014 г. / Четвъртък/ от 10:00 часа в Заседателната зала на „Напоителни системи" ЕАД с адрес: „Цар Борис ІІІ" №136, ет. 3. Каним Ви да присъствате при отварянето на ценовите оферти, съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.
09.05.2014
Разяснения по постъпили въпроси09.05.2014
Документи09.05.2014