АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка № 02023-2014-0008 с предмет: „Доставка на офис материали за "Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове за тригодишен период”

Тип на Документа:Публикувано на:
Информация за извършените плащания по договора17.06.2016
Договор01.10.2014
Приложения към договор01.10.2014
Информация за гаранциите за участие01.10.2014
Обявление за възложена поръчка22.08.2014
Уважаеми участници,

Отварянето на Ценовите предложения от представените оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на офис материали за "Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове за тригодишен период“, ще се проведе на 18.08.2014 г. /Понеделник/ от 13:00 часа в Заседателната зала на „Напоителни системи” ЕАД с адрес: „Цар Борис ІІІ” №136, ет. 3. Каним Ви да присъствате при отварянето на ценовите оферти, съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.
15.08.2014
Документи23.06.2014