АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Договаряне без обявление № 02023-2014-0010 с предмет: „Избор на кредитна институция за предоставяне на кредит-овърдрафт в размер до 10 000 000 /десет милиона/ лева за нуждите на „Напоителни системи’ ЕАД и неговите клонове”