АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на охрана, чрез Сигнално - Охранителна Техника (СОТ) на „Напоителни системи” ЕАД, неговите клонове и прилежащите към тях обекти за тригодишен период”