АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

ЗОП-2015-008/10.08.2015г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на ремонтно-възстановители работи на обекти за предпазване от вредното въздействие на водите /ОПВВВ/ стопанисвани от „Напоителни

ЗОП-2015-008/10.08.2015г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на ремонтно-възстановители работи на обекти за предпазване от вредното въздействие на водите /ОПВВВ/ стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД, включваща дванадесет обособени позиции”


Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Отваряне на оферти: 24.09.2015 г. в 11:00 часа

Краен срок за подаване на оферти: 23.09.2015г. до 17:00 часа

Тип на Документа:Публикувано на:
Информация за освобождаването на гаранциите за участие13.10.2015
Решение за прекратяване24.09.2015
Протокол от работата на комисията24.09.2015
Разяснения по постъпили въпроси11.09.2015
Решение за промяна18.08.2015
Съобщение до средствата за масово осведомяване11.08.2015
Документи и приложения10.08.2015
Обявление10.08.2015
Извлечение от раздел III, т.4 и 5 от Указанията за участие: Възложителят не поставя изискване за закупуване на документацията за участие. Участниците получават пълен достъп до нея на адрес: www.irrigationsystems.bg, раздел „Профил на купувача”. В случай, че заинтересовано лице желае да получи документацията, тя ще му бъде предоставена срещу заплащане в размер на 10 /десет/ лева без ДДС, всеки работен ден от 09:00-17:30 ч. на адрес: гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136, ет.3.
Решение за откриване на процедура10.08.2015