АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

ЗОП-2016-002/ Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Авариен ремонт ОП „Тополчане” ІІ етап с. Тополчане, общ. Сливен, област Сливен”.