АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

ЗОП-2016-005/ Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонтно-възстановителни работи на коригиран участък на р.Струма-Вълково диги на км. 38+400 в землището на с.Илинденци, община Струмяни, обл. Благоевград”