АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

ЗОП-2016-0006/ Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване на работниците и служителите на „Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове от служба по трудова медицина”