АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

ЗОП-2016-0007/ Процедура пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет:

ЗОП-2016-0007/ Процедура пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет:„Аварийни ремонтно-възстановителни работи на разрушени дясна и лява берма и предпазни диги, съответно на км 8+700  и на км 9+000 от километража на корекцията на река Струма” с две обособени позиции:

 

-      Обособена позиция № 1 „Корекция река Струма от река Рилска до гр. Бобошево – аварийни ремонтно-възстановителни работи на разрушена дясна берма и предпазна дига на км 8+700 от километража на корекцията в землището на гр. Бобошево, община Бобошево, област Кюстендил”

-      Обособена позиция № 2 „Корекция река Струма от река Рилска до гр. Бобошево – аварийни ремонтно-възстановителни работи на разрушена лява берма и предпазна дига на км 9+000 от километража на корекцията в землището на гр. Бобошево, община Бобошево, област Кюстендил”

Вижте цялата информация за поръчката в АОП