АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

ЗОП-2017-0002/ Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на моторни масла, смазочни препарати, авто-химия и консумативи за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД”

Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на моторни масла, смазочни препарати, авто-химия и консумативи за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД”

Вижте цялата информация за поръчката в АОП