АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

ЗОП-2017-0003/ Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове”