АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

ЗОП-2017-0006/ Процедура за възлагане на обществена поръчка - публично състезание по реда на чл. 178 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Ремонтно-възстановителни работи на коригиран участък на р. Струма - Вълково диги ...

ЗОП-2017-0006/ Процедура за възлагане на обществена поръчка - публично състезание по реда на чл. 178 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Ремонтно-възстановителни работи на коригиран участък на р. Струма - Вълково диги - лява предпазна дига на км. 38+600, землище с. Илинденци, общ. Струмяни, обл. Благоевград"

Вижте цялата информация за поръчката в АОП