АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

ЗОП-2018-0001/ Процедура за възлагане на обществена поръчка - пряко договаряне по реда на чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Корекция на река Делейнска – неотложни аварийни ремонтно-възстановителни работи на дясна дига при км. 2+500

ЗОП-2018-0001/ Процедура за възлагане на обществена поръчка - пряко договаряне по реда на чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Корекция на река Делейнска – неотложни аварийни ремонтно-възстановителни работи на дясна дига при км. 2+500 землище на с. Иново, община Видин, област Видин"

Вижте цялата информация за поръчката в АОП