АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Процедура: ЗОП-2018-0002/ Процедура за възлагане на обществена поръчка – пряко договаряне по реда на чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „ Корекция река Стряма -  неотложни аварийни ремонтно - възстановителни работи на лява берма и лява дига при км 15+800 в землището на с. Стряма, Община Раковски”