АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Процедура: ЗОП-2018-0003/ Процедура за възлагане на обществена поръчка – пряко договаряне по реда на чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: "Корекция р. Чая– Спасителни и неотложни аварийни работи (СНАР) на разрушени дясна берма и дига при км 6+120 в землището на с. Катуница, община Садово"

Тип на Документа:Публикувано на:
Решение за откриване на процедура02.07.2018