ЗОП-2018-0004 / Процедура за възлагане на обществена поръчка – пряко договаряне по реда на чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: ”Извършване на неотложни аварийни ремонтно-възстановителни работи на обект: водохващане на река Марица-бент ”Маноле, в землището на с.Чешнегирово, община Садово и с.Маноле, община Марица”

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП