ЗОП-2018-0007 - Процедура за възлагане на обществена поръчка - публично състезание по реда на чл.178 от ЗОП с предмет: "Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на "Напоителни системи" ЕАД за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. и изготвяне на одиторски доклад за спазването на правилата за водене на ЕСРО в съответствие с изискванията на чл. 34, ал. 5 от НРЦВКУ за 2018 г., 2019 г. и 2020 г." с две обособени позиции: обособена позиция № 1: "Избор на регистриран одитор по чл. 7 от ЗНФО за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на "Напоителни системи" ЕАД за 2018 г., 2019 г. и 2020 г." и обособена позиция № 2: "Изготвяне на одиторски доклад за спазването на правилата за водене на ЕСРО в съответствие с изискванията на чл. 34, ал. 5 от НРЦВКУ за 2018 г., 2019 г. и 2020 г."

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Обявление за прекратяване27.02.2019
Решение08.02.2019
Протокол № 208.02.2019
Протокол № 104.01.2019
Разяснение № 117.12.2018
Образци на документи05.12.2018
Документация05.12.2018
Обявление05.12.2018
Решение05.12.2018