Процедура: ЗОП-2019-0001/ Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на гориво-смазочни материали за нуждите на “Напоителни системи” ЕАД” 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Договор 11.02.2019
Обявление за възложена поръчка11.02.2019
Решение22.01.2019