Процедура: ЗОП-2019-0002/ Процедура пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП с предмет "Предоставяне на охранителни услуги на обекти, стопанисвани от "Напоителни системи" ЕАД, с 13 обособени позиции" 

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП