Процедура: ЗОП-2019-0003/ Процедура за възлагане на обществена поръчка – пряко договаряне по реда на чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет:  пасителни и неотложни аварийни работи /СНАР/ в участък от река Чая, с начало около 400 м над мост на жп линия Пловдив – Свиленград, с приблизителна дължина 250-300м на територията на община Садово – землище на с. Катуница"

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП