ЗОП-2019-0009/ Процедура публично състезание по реда на чл. 178 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на "Напоителни системи" ЕАД за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. и изготвяне на одиторски доклад за спазването на правилата за водене на ЕСРО в съответствие с изискванията на чл. 34, ал. 5 от НРЦВКУ за 2019 г., 2020 г. и 2021 г." с две обособени позиции.

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП