Процедура: ЗОП-2019-0011/ процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.18, ал.1, т.8 от ЗОП с предмет:„Доставка на инертни материали за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД“ с 14 обособени позиции”

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП