Процедура: ЗОП-2020-0001/ публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Pемонт и възстановяване на бързотока на язовир "Елешница", находящ се в с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Варна

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП