Процедура: ЗОП-2020-0006/ „Избор на изпълнители за доставка и монтаж на измервателни устройства за хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни системи” ЕАД, по подмярка 4.3 "Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ по ПРСР 2014-2020 г.”

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП