Процедура: ЗОП-2020-0006/ „Избор на изпълнители за доставка и монтаж на измервателни устройства за хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни системи” ЕАД, по подмярка 4.3 "Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ по ПРСР 2014-2020 г.”

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Обявление за приключен договор_S07.06.2022
На основание Заповед на заместник министър на земеделието и Ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 се прекратяват договори, сключени след провеждане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнители за доставка и монтаж на измервателни устройства за хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни системи” ЕАД, по под мярка 4.3. „Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ по ПРСР 2014 – 2020

Придружително писмо ел

ЕМ ЕН ДЖИ интернешънъл ООД ел
23.05.2022
Ожбявление за възложена поръчка16.07.2020
Техническо предложение 216.07.2020
Техническо предложение 116.07.2020
Договор16.07.2020
Решение06.07.2020
Доклад06.07.2020
Протокол 206.07.2020
Протокол 106.07.2020
Съобщение за отваряне на цени12.06.2020
Образци на документи20.04.2020
Документация за участие20.04.2020
Решение и Обявление20.04.2020