Процедура: ЗОП-2020-0007/ „Консултантски услуги за организация и управление на проекти свързани с инвестиции в хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни системи” ЕАД, по подмярка 4.3 „Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура“ от Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ по ПРСР 2014-2020 г., с включени 26 обособени позиции

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП