Процедура: ЗОП-2020-0007/ „Консултантски услуги за организация и управление на проекти свързани с инвестиции в хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни системи” ЕАД, по подмярка 4.3 „Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура“ от Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ по ПРСР 2014-2020 г., с включени 26 обособени позиции

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Обявление за приключен договор - ОП 1 лд

Обявление за приключен договор - ОП 2 лд

Обявление за приключен договор - ОП 3 лд

Обявление за приключен договор - ОП 4 лд

Обявление за приключен договор - ОП 5 лд

Обявление за приключен договор - ОП 6 ЛД

Обявление за приключен договор - ОП 7 лд

Обявление за приключен договор - ОП 8 лд

Обявление за приключен договор - ОП 9 лд

Обявление за приключен договор - ОП 10 лд

Обявление за приключен договор - ОП 11 лд

Обявление за приключен договор - ОП 12 лд

Обявление за приключен договор - ОП 13 лд

Обявление за приключен договор - ОП 14 ЛД

Обявление за приключен договор - ОП 15 лд

Обявление за приключен договор - ОП 16 лд

Обявление за приключен договор - ОП 17 лд

Обявление за приключен договор - ОП 18 лд

Обявление за приключен договор - ОП 19 лд

Обявление за приключен договор - ОП 20 лд

Обявление за приключен договор - ОП 21 лд

Обявление за приключен договор - ОП 22 лд

Обявление за приключен договор - ОП 23 лд

Обявление за приключен договор - ОП 24 лд

Обявление за приключен договор - ОП 25 лд

Обявление за приключен договор - ОП 26 лд
01.06.2022
На основание Заповед на заместник министър на земеделието и Ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 се прекратяват договори, сключени след провеждане на обществена поръчка с предмет:

„Консултантски услуги за организация и управление на проекти свързани с инвестиции в хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни системи” ЕАД, по под мярка 4.3. „Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ по ПРСР 2014 – 2020, с 26 обособени позиции“

Придружително писмо ел

ДИ ЕЙ БИ_1 еl

ДИ ЕЙ БИ_2 el

ДИ ЕЙ БИ_3 ел

ДИ ЕЙ БИ_4 ел

ДИ ЕЙ БИ_5 ел

ДИ ЕЙ БИ_6 ел

ДИ ЕЙ БИ_7 ел

евростарт 2008_1 ел

евростарт 2008_2 ел

евростарт 2008_3 ел

евростарт 2008_4 ел

евростарт 2008_5 ел

евростарт 2008_6 ел

евростарт 2008_7 ел

ню сайънс_1 ел

ню сайънс_2 ел

ню сайънс_3 ел

ню сайънс_4 ел

ню сайънс_5 ел

ню сайънс_6 ел

ню сайънс_7 ел

ню сайънс_8 ел

ню сайънс_9 ел

ню сайънс_10 ел

ню сайънс_11 ел


23.05.2022
Обявление за възложена поръчка25.02.2021
Договори25.02.2021
Обявление за възложена поръчка09.12.2020
Договори09.12.2020
Решения28.08.2020
Доклад28.08.2020
Протокол № 428.08.2020
Протокол № 328.08.2020
Протокол № 228.08.2020
Съобщение за отваряне на ценови предложения29.07.2020
Протокол №109.07.2020
Разяснение по постъпило питане №211.05.2020
Разяснение по постъпило питане №111.05.2020
Образци на документи20.04.2020
Документация за участие20.04.2020
Решение и Обявление20.04.2020