Процедура: ЗОП-2020-0011
За участие в процедура - пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Предоставяне на охранителни услуги на обекти, стопанисвани от Напоителни системи ЕАД, с 13 обособени позиции”

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП