By admin / Търгове / 0 Comments

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обекти, стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД –  клон „Черно море“, град Варна, за срок от 3 /три/ години.

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №42 от 04.10.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-232/10.10.2022г.,

 

ОБЯВЯВА:

 

             Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обекти, стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД –  клон „Черно море“, град Варна, за срок от 3 /три/ години:

 

–  16 дка от Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор  66490.25.44, целият с площ 49,091дка по КК и КР, а по НА 49,097 дка, ЕКАТТЕ 66490, находящ се в землището на с. Синдел, общ. Аврен, обл. Варна;

– 168 дка от ПИ с идентификатор  70220.37.42, целият с пощ 182,111дка по КК и КР, а по НА 182,135 дка, ЕКАТТЕ 70220, находящ се в землището на с. Царевци, общ. Аврен, обл. Варна;

– 76 дка от ПИ с идентификатор 73393.30.355, целият с площ 625,386дка по КК и КР, а по НА 625,463 дка, ЕКАТТЕ 73393, находящ се в землището на с. Тръстиково, общ. Аврен, обл. Варна;

– 800 дка от ПИ с идентификатор 29458.69.23, целият с площ 1016,897дка по КК и КР, а по НА 1017,029 дка, ЕКАТТЕ 29458, находящ се в землището на с. Житница, общ. Провадия,   обл. Варна.

Начална тръжна наемна цена: 29 258,00лв. /двадесет и девет хиляди двеста петдесет и осем/ лева годишно без ДДС, определена от лицензиран експерт-оценител.

Търгът ще се проведе  от 12:00 часа в сградата на „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3 на 28.10.2022 г. Повторна дата: 04.11.2022г. – 12:00 часа

Депозит за участие: парична вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена, внесена всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга  по банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК: 831160078:

Банка: Инвестбанк АД.                                                      

IBAN: BG90 IORT 80481090567901.

BIC код: IORTBGSF.                             

Тръжната документация може да бъде закупена в брой: в касата на „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул.„Цар Борис III № 136, ет.3 или в касата на клона –  до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Цена на тръжната документация: 2 925,80лв. /две хиляди деветстотин двадесет и пет лева и осемдесет ст./ без ДДС.

 Купилите документация могат да участват в повторния търг без да подават ново заявление и без повторно закупуване, в случай че не са отстранени на първоначалния търг. Тръжна документация за повторното провеждане на търга /от нови кандидати/ може да бъде закупена при горните условия и на същата цена.

Условия за оглед на обекта: срещу представен документ за закупена тръжна документация, до 16:00 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна уговорка с управителя на клона и подписване на Декларация по образец към Тръжната документация.

Заявленията за участие в търга се подават до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на търга в „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. по условия и Образец – приложение, посочени в Тръжната документация.

Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в Тръжната документация.

Адрес на организатора: „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. Телефон: 0894 799 356.