By admin / Новини / 0 Comments

“Напоителни системи” ЕАД търси да назначи Главен Счетоводител

Главен Счетоводител

Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време

Описание и Изисквания

“Напоителни системи”ЕАД е еднолично акционерно дружество, създадено с държавно имущество, като извършва дейности по стопанисване, експлоатация, ремонт, поддържане, разширение, инженерингова дейност за комплексно използване на хидромелиоративния фонд, доставка и продажба на вода за напояване и промишлено водоснабдяване, мелиоративно строителство и други дейности с обществена значимост.

За нуждите на Централно управление, гр.София, дружеството търси да назначи Главен Счетоводител

Отговорности и задължения:

Осигурява функционирането на финансово – счетоводната дейност;
Организира, ръководи и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата и платежна дисциплина, правилното оформяне на първичните и официалните счетоводни документи, редовно извършване на инвентаризациите и отразяването на резултатите от тях;
Определя счетоводната политика и формата на счетоводство на Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводството и Счетоводните стандарти;
Ръководи и организира счетоводната отчетност и осигурява своевременно отразяване в счетоводството на всички стопански операции;
Спазва изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане;
Достоверно отразяване на резултатите от дейността на Дружеството, в съответствие с първичните документи и установените правила;
Осигурява пълното отчитане на паричните средства и своевременното отразяване на движението им в счетоводните документи;
Участва в разработването на вътрешните нормативни актове на дружеството, свързани с организацията на вътрешно-финансовия контрол;
Следи спазването на финансовата дисциплина на дружеството и предлага мерки за подобряването й;
Опазва информацията, представляваща служебна тайна;
Изпълнява и други задачи, свързани с работата му;
Постоянно се стреми да повишава своята квалификация;

Изисквания:
Висше Образование – Счетоводство, Икономика, Финанси;
Образователна степен : Магистър
Минимален професионален опит 5 години;
Отлично познаване на нормативната уредба в областта на счетоводството, данъчното и осигурително законодателство;
Много добро познаване на изискванията на Международните счетоводни стандарти;
Умения за работа със счетоводен и ТРЗ софтуер и МS Office;
Отговорност, лоялност и умения за работа в екип;

Дружеството предлага:
Постоянен трудов договор;
Разнообразна и интересна работа;
Добро възнаграждение;
Работно време 9.00-17.30 ч.

Ако отговаряте на посочените изисквания и проявявате интерес към предложението, моля изпратете вашето актуално CV и мотивационно писмо в срок до 26.11.2021г.

Документите Ви ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и попадат под специален режим на защита по смисъла на Закона за защита на личните данни.

С избраните по документи кандидати ще бъде насрочено интервю.