By admin / Новини / 0 Comments

Обява за търг за продажба на тополови дървета с обща кубатура 60,37 куб.м., намиращи се на отговорно пазене в двора на ТП “ДГС Кресна”, град Кресна, на територията на “Напоителни системи” ЕАД-клон Струма-Места”

О Б Я В А

„Напоителни системи” ЕАД – София на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал.2–5 от ППЗПП, решение на Съвета на директорите на „Напоителни системи” ЕАД по Протокол № 4 от 21.02.2022 г. и решение на Съвета на директорите на „Напоителни системи” ЕАД по Протокол от 28.05.2020 г. и Решение № РД-11-83/23.02.2022 г., обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание за продажба на актив, от клон Струма-Места., а именно тополови дървета с обща кубатура 60,37 куб.м., намиращи се на отговорно пазене в двора на ТП „ДГС Кресна“, град Кресна,
Начална тръжна цена е в размер на 573,80 лв., като към посочената цена не е включено ДДС. Стъпка за наддаване 10 % /57,38 лв./.
Начин на плащане: по банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК: 831160078; Банка: Инвестбанк АД; IBAN: BG90 IORT 80481090567901; BIC код: IORTBGSF
Търгът ще се проведе на 11.03.2022 г. в „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, /при закрито заседание/ от 11.00 ч., от Комисия, назначена от Изпълнителния директор на Дружеството.
Повторна дата на търга: на 14.03.2022 г. от 11:00 ч. на горния адрес.
Размерът на депозита за участие в търга е 10 % от началната тръжна цена и се внася по банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.
Тръжната документация на хартиен носител може да бъде получена между 10 и 16 ч. всеки работен ден до деня предхождащ датата на търга, след заплащането й в касата на „Напоителни системи” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, или на адреса на “Напоителни системи” ЕАД клон Струма-Места, със седалище и адрес на управление: ул. „Св. Иван Рилски“ №20, гр. Дупница, срещу 10 лв. без ДДС, платими в брой в касите на „Напоителни системи” ЕАД или по посочената банкова сметка.
Закупилите тръжна документация могат да участват в повторния търг, без да е необходимо да закупуват нова документация и да подават ново заявление, освен ако не са били отстранени, поради неспазване на условия и срокове, заложени в процедурата и тръжната документация. В този случай, за да могат да участват в повторния търг, кандидатите следва да закупят нова тръжна документация и да представят наново всички изискуеми документи в съответствие със заложените срокове и условия на тръжната процедура и тръжната документация. Тръжна документация за повторното провеждане на търга /от нови кандидати/ може да бъде закупена от същото място на същата цена.
Заявления за участие в търга се подават в срок до 16:00 ч. на работния ден, предхождащ датата на търга в „Напоителни системи” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва името на участника или на упълномощеното лице и цялостното наименование на обекта на търга.
Оглед на активите се извършва по местонахождението им на адреса посочен в приложение едно към тръжната документация, след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация, до 16:00 ч. всеки работен ден след разгласяване на обявление на интернет страниците на дружеството и на Агенцията за публичните предприятия и контрол и след предварителна уговорка с управителя на клона, но не по-късно от работния ден, предхождащ датата на търга. При извършване на огледа се подписва Декларация (по образец) – приложение към тръжната документация.
Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в тръжната документация.
За допълнителна информация тел: 02/ 808 50 21