By admin / Новини / 0 Comments

Обявява : Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обекти, стопанисван от  клон „Среден Дунав“, град Плевен, за срок от 3 /три/ години:

 

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №12 от 14.06.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-149/17.06.2022г.,

             Обявява: Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обекти, стопанисван от  клон „Среден Дунав“, град Плевен, за срок от 3 /три/ години:

 

17,5% от язовир „Горни Дъбник”, публична държавна собственост по смисъла на чл.13 от ЗВ, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД – клон „Среден Дунав” – гр. Плевен, представляващи части от п.и. с посочени площи, съобразно представените от клона схеми, изготвени от инж. Тодор Стойчев, с правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, съгласно заповед 053/11.04.2001г., и подробно описани във финансово икономическата обосновка по преписката от клона, както следва: части от поземлени имоти(п.и.) – не свързани с експлоатацията на язовира с идентификатори: 16537.263.946 по КК и КР на община Долни Дъбник, село Горни Дъбник, находящ се в землището на с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен; части от  п.и. с идентефикатори по КК и КР на община Червен бряг, село Телиш: 72206.85.27, 72206.85.2, 72206.85.1 , находящи се в землището на с. Телиш, общ. Червен бряг, обл. Плевен, съобразно предназначението им, съгласно чл.19 от ЗДС и на основание Заповед № РД  09-161/ 17.03.2011 г., Заповед № РД – 09-342/27.05.2014 г. и Заповед № РД 09 – 985/22.12.2017 г. на Министъра на земеделието, храните и горите.

Начална тръжна наемна цена:  32 563 лв. /тридесет и две хиляди петстотин шестдесет и три лева/ годишно без ДДС, определена от лицензиран експерт-оценител.

Търгът ще се проведе  от 11:00 часа в сградата на „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3 на 18.07.2022 г. Повторна дата: 03.08.2022г.

Депозит за участие: парична вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена, внесена всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга  по банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК: 831160078:

Банка: Инвестбанк АД.                                                      

IBAN: BG90 IORT 80481090567901.

BIC код: IORTBGSF.                             

Тръжната документация може да бъде закупена в брой: в касата на „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул.„Цар Борис III № 136, ет.3 или в касата на клона –  до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Цена на тръжната документация: 3 256,30лв. /три хиляди двеста петдесет и шест лева и тридесет ст./ без ДДС

 Купилите документация могат да участват в повторния търг без да подават ново заявление и без повторно закупуване, в случай че не са отстранени на първоначалния търг. Тръжна документация за повторното провеждане на търга /от нови кандидати/ може да бъде закупена при горните условия и на същата цена.

Условия за оглед на обекта: срещу представен документ за закупена тръжна документация, до 16:00 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна уговорка с управителя на клона и подписване на Декларация по образец към Тръжната документация.

Заявленията за участие в търга се подават до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на търга в „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. по условия и Образец – приложение, посочени в Тръжната документация.

Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в Тръжната документация.

Адрес на организатора: „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. Телефон: 0894 799 356.

 

ТД 17,5% от яз. Горни Дъбник