By admin / Новини / 0 Comments

Обявява: Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обекти, стопанисван от клон „Среден Дунав“, град Плевен, за срок от 3 /три/ години

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №10 от 12.05.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-133/13.05.2022 г.,
Обявява: Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обекти, стопанисван от клон „Среден Дунав“, град Плевен, за срок от 3 /три/ години:
Басейн №1 – самостоятелно хидротехническо съоръжение към язовир „Горни Дъбник”, представляващ п.и. 65070.91.4 по КК и КР на село Садовец, обл. Плевен, общ. Долни Дъбник, вид територия: заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване – язовир, площ 372 822 кв.м, с номер по предходен план № 000004, стопанисван от „Напоителни системи”ЕАД– клон Среден Дунав, гр. Плевен”, определен: за рибностопанска дейност
Начална тръжна наемна цена: 8 111,00лв. /осем хиляди сто и единадесет лева/ годишно без ДДС, определена от лицензиран експерт-оценител.

Търгът ще се проведе от 11:00 часа в сградата на „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3 на 08.06.2022 г. Повторна дата: 15.06.2022г.
Депозит за участие: парична вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена, внесена всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга по банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК: 831160078:
Банка: Инвестбанк АД.
IBAN: BG90 IORT 80481090567901.
BIC код: IORTBGSF.
Тръжната документация може да бъде закупена в брой: в касата на „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул.„Цар Борис III № 136, ет.3 или в касата на клона – до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.
Цена на тръжната документация: 811,10лв. /осемстотин и единадесет лева и десет ст./ без ДДС. Купилите документация могат да участват в повторния търг без да подават ново заявление и без повторно закупуване, в случай че не са отстранени на първоначалния търг. Тръжна документация за повторното провеждане на търга /от нови кандидати/ може да бъде закупена при горните условия и на същата цена.
Условия за оглед на обекта: срещу представен документ за закупена тръжна документация, до 16:00 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна уговорка с управителя на клона и подписване на Декларация по образец към Тръжната документация.
Заявленията за участие в търга се подават до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на търга в „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. по условия и Образец – приложение, посочени в Тръжната документация.
Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в Тръжната документация.
Адрес на организатора: „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. Телефон: 0894 799 356.
                                                                       

                                                                                   ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ: