By admin / Новини / 0 Comments

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД – клон „Мизия“, град Враца, за срок от 3 /три/ години

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №22 от 05.07.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-156/08.07.2022г.,

                                                                      ОБЯВЯВА:

         Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД –  клон „Мизия“, град Враца, за срок от 3 /три/ години:

 

0.865 дка (по приложена схема) от поземлен имот с идентификатор № 43311.35.572 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД -18-1220/12.06.2018 г. на ИД на АГКК, целият с обща площ от 9,867 дка, находящ се  в  землището на село Лепица, местност „Лъга“, община Червен бряг, област Плевен, с трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, включен в капитала на дружеството, заведен в баланса на дружеството на клон „Мизия“, с  инв. номер 101089 като „застроена земя с площ – ПС Лепица” в сметка 201 „Земи“, с наемно предназначение за: „поставяне на пчелни кошери“.

 

Начална тръжна наемна цена:  96,00 лв. /деветдесет и шест лева/ годишно без ДДС, определена от лицензиран експерт-оценител.

 

Търгът ще се проведе  от 11:00 часа в сградата на „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3 на 25.07.2022 г. Повторна дата: 01.08.2022г.

Депозит за участие: парична вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена, внесена всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга  по банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК: 831160078:

Банка: Инвестбанк АД.                                                      

IBAN: BG90 IORT 80481090567901.

BIC код: IORTBGSF.                             

Тръжната документация може да бъде закупена в брой: в касата на „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул.„Цар Борис III № 136, ет.3 или в касата на клона –  до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Цена на тръжната документация: 9,60лв. /девет лева и шестдесет ст./ без ДДС

 Купилите документация могат да участват в повторния търг без да подават ново заявление и без повторно закупуване, в случай че не са отстранени на първоначалния търг. Тръжна документация за повторното провеждане на търга /от нови кандидати/ може да бъде закупена при горните условия и на същата цена.

Условия за оглед на обекта: срещу представен документ за закупена тръжна документация, до 16:00 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна уговорка с управителя на клона и подписване на Декларация по образец към Тръжната документация.

Заявленията за участие в търга се подават до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на търга в „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. по условия и Образец – приложение, посочени в Тръжната документация.

Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в Тръжната документация.

Адрес на организатора: „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. Телефон: 0894 799 356.

 

ТД с.Лепица за кошери

Схема 0,865дка с. Лепица