ПК-2020-0002/ Покана към всички заинтересовани лица за участие в пазарни консултации за представяне на индикативни ценови оферти във връзка с кандидатстването на „Напоителни системи” ЕАД по подмярка 4.3 "Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и относно подготовката за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на специализирана механизация за поддръжка на хидротехническата изправност на хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни системи” ЕАД”

 

Срокът за изпращане на индикативните оферти е до 17:30 часа на 11.03.2020г. лично или по пощата на адреса на централно управление на „Напоителни системи” ЕАД - гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет.3, или по електронен път на office@nps.bg електронно подписани с КЕП при условията на Закона за електронните съобщения.