ПК-2020-0003/ Покана към всички заинтересовани лица за участие в пазарни консултации за представяне на индикативни ценови оферти във връзка с кандидатстването на „Напоителни системи” ЕАД по подмярка 4.3 "Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и относно подготовката за възлагане на обществена поръчка за „Доставка и монтаж на измервателни устройства за хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни системи” ЕАД

 

Срокът за изпращане на индикативните оферти е до 17:30 часа на 11.03.2020г. лично или по пощата на адреса на централно управление на „Напоителни системи” ЕАД - гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет.3, или по електронен път на office@nps.bg електронно подписани с КЕП при условията на Закона за електронните съобщения.