ПОО-2019-0001 / Покана до определени лица по реда на чл. 191, ал.1, т.3 във връзка с чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на "Напоителни системи" ЕАД за 2018 г." и "Изготвяне на одиторски доклад за спазването на правилата за водене на ЕСРО в съответствие с изискванията на чл. 34, ал. 5 от НРЦВКУ за 2018 г."

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП