АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Публична покана № 9031015 с предмет „Избор на изпълнител за доставка на офис обзавеждане за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД и неговите клонове за едногодишен период”

Тип на Документа:Публикувано на:
Договори22.07.2014
Разяснения по постъпили въпроси26.06.2014
Документи23.06.2014