АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

СО-2017-0001 / Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП за услуга с предмет „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД чрез обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа”.