Процедура: СО-2020-0002 / Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за услуга с предмет: "Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД, чрез обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа"

Вижте цялата информация за поръчката в АОП