By admin / Новини / 0 Comments

Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи“ ЕАД – клон „София“

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №6 от 11.03.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-93/15.03.2022 г.,

         Обявява: Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обекти, стопанисван от  клон „София“, град София, за срок от 3 /три/ години:

Едноетажна жилищна сграда /общежитие/, с идентефикатор по КК и КР на град София 68134.207.227.3, с площ от 160 кв.м., находяща се в град София, кв. Борово, р-н Красно село, ул. „Ладога” №5-А; двуетажна жилищна сграда /общежитие/ с идентефикатор по КК и КР на град София 68134.207.227.4, с площ 315 кв.м., находяща се в кв. Борово, р-н Красно село, ул. Ладога №5, построени в УПИ II-594, кв.294 по плана на гр. София, м. Красно село, стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД – клон София., определени: за жилищни сгради.

Начална тръжна наемна цена: 26 700  /двадесет и шест хиляди и седемстотин лева/ годишно без ДДС, определена от лицензиран експерт-оценител.

Търгът ще се проведе  от 11:00 часа в сградата на „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3 на 05.04.2022 г. Повторна дата: 14.04.2022г.

Депозит за участие: парична вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена, внесена всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга  по банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК: 831160078:

Банка: Инвестбанк АД.                                                      

IBAN: BG90 IORT 80481090567901.

BIC код: IORTBGSF.                             

Тръжната документация може да бъде закупена в брой: в касата на „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул.„Цар Борис III № 136, ет.3 или в касата на клона –  до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Цена на тръжната документация: 2 670лв. /две хиляди шестстотин и седемдесет лева/ купилите документация могат да участват в повторния търг без да подават ново заявление и без повторно закупуване, в случай че не са отстранени на първоначалния търг. Тръжна документация за повторното провеждане на търга /от нови кандидати/ може да бъде закупена при горните условия и на същата цена.

Условия за оглед на обекта: срещу представен документ за закупена тръжна документация, до 16:00 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна уговорка с управителя на клона и подписване на Декларация по образец към Тръжната документация.

Заявленията за участие в търга се подават до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на търга в „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. по условия и Образец – приложение, посочени в Тръжната документация.

Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в Тръжната документация.

Адрес на организатора: „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. Телефон: 0894 799 356.

 

ДОКУМЕНТИ ТД-Ладога