By admin / Търгове / 0 Comments

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД – клон „Мизия“, град Враца, за срок от 3 /три/ години: Самостоятелни стаи: Офис №№1, 5 и 6 с обща площ 75,48 кв.м., разположени на втори етаж, представляващи част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 48489.8.353.1.2 в гр.Монтана, ул.”Генерал Столетов” №1 в п.и. с идентификатор 48489.8.353, с предназначение: за офис.

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №45 от 10.11.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-261/17.11.2022г.,

ОБЯВЯВА:

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД – клон „Мизия“, град Враца, за срок от 3 /три/ години:

Самостоятелни стаи: Офис №№1, 5 и 6 с обща площ 75,48 кв.м., разположени на втори етаж, представляващи част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 48489.8.353.1.2 в гр.Монтана, ул.”Генерал Столетов” №1 в п.и. с идентификатор 48489.8.353, с предназначение: за офис.

Начална тръжна наемна цена: 5 280,00лв. / пет хиляди двеста и осемдесет /лева годишно без ДДС или 440,00/четиристотин и четиридесет / лв. месечно без ДДС, определена от лицензиран експерт-оценител.
Търгът ще се проведе от 12:00 часа в сградата на „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3 на 02.12.2022 г. Повторна дата: 09.12.2022г.
Депозит за участие: парична вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена, внесена всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга по банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК: 831160078:
Банка: Инвестбанк АД.
IBAN: BG90 IORT 80481090567901.
BIC код: IORTBGSF.
Тръжната документация може да бъде закупена в брой: в касата на „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул.„Цар Борис III № 136, ет.3 или в касата на клона – до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.
Цена на тръжната документация: 528,00 /петстотин двадесет и осем/лева без ДДС.
Купилите документация могат да участват в повторния търг без да подават ново заявление и без повторно закупуване, в случай че не са отстранени на първоначалния търг. Тръжна документация за повторното провеждане на търга /от нови кандидати/ може да бъде закупена при горните условия и на същата цена.
Условия за оглед на обекта: срещу представен документ за закупена тръжна документация, до 16:00 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна уговорка с управителя на клона и подписване на Декларация по образец към Тръжната документация.
Заявленията за участие в търга се подават до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на търга в „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. по условия и Образец – приложение, посочени в Тръжната документация.
Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в Тръжната документация.
Адрес на организатора: „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. Телефон: 0894 799 356.

ТД стаи 1,5 и 6 ОДЗМонтана