By admin / Новини / 0 Comments

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД –  клон „Шумен“, град Шумен, за срок от 10 /десет/ години: Язовир „Кълново“, разположен в поземлен имот 40840.1.111, на област Шумен, община Смядово, с. Кълново, площ 267640 кв. м

   „Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №25 от 12.07.2022г. по точка единствена,  решение на Министъра на земеделието по Протокол по чл. 232а от Търговския закон №РД59-44/14.07.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-160/14.07.2022г.,

 

                                                                      ОБЯВЯВА:

 

         Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД –  клон „Шумен“, град Шумен, за срок от 10 /десет/ години:

Язовир „Кълново“, разположен в поземлен имот 40840.1.111, на област Шумен, община Смядово, с. Кълново, площ 267640 кв. м, стар номер 000003, с общ обем 850 хил. м3, с трайно предназначение на територия: територия, заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване: язовир, представляващ язовир, ведно с изградените в него съоръжения- съобразно Нотариален акт 141, том 5, дело 927/ 22 г. изд. от Службата по вписванията – Велики Преслав, с предназначение за отдаването му под наем: за аквакултури, съгласно Наредба № 37/ 1-.11.2008 г. по чл.3 от ЗРА.

 

Начална тръжна наемна цена:  9 007,00 лв. /девет хиляди и седем лева/ годишно без ДДС, определена от лицензиран експерт-оценител.

 

Търгът ще се проведе  от 11:00 часа в сградата на „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3 на 01.08.2022 г. Повторна дата: 08.08.2022г.

Депозит за участие: парична вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена, внесена всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга  по банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК: 831160078:

Банка: Инвестбанк АД.                                                      

IBAN: BG90 IORT 80481090567901.

BIC код: IORTBGSF.                             

Тръжната документация може да бъде закупена в брой: в касата на „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул.„Цар Борис III № 136, ет.3 или в касата на клона –  до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Цена на тръжната документация: 900,70лв. /деветстотин лева и седемдесет ст./ без ДДС

 Купилите документация могат да участват в повторния търг без да подават ново заявление и без повторно закупуване, в случай че не са отстранени на първоначалния търг. Тръжна документация за повторното провеждане на търга /от нови кандидати/ може да бъде закупена при горните условия и на същата цена.

Условия за оглед на обекта: срещу представен документ за закупена тръжна документация, до 16:00 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна уговорка с управителя на клона и подписване на Декларация по образец към Тръжната документация.

Заявленията за участие в търга се подават до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на търга в „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. по условия и Образец – приложение, посочени в Тръжната документация.

Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в Тръжната документация.

Адрес на организатора: „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. Телефон: 0894 799 356.

 

ТД яз Кълново