By admin / Търгове / 0 Comments

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД – клон „Мизия“, град Враца, за срок от 10 /десет/ години: Язовир “Острог”, представляващ поземлен имот с идентификатор 44745.7.105 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД -18-1629/19.09.2018 г. на ИД на АГКК, находящ се в землището на с. Лютиброд, общ. Мездра, област Враца, с площ 59 565 кв.м, местност ОСТРОГ, трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: ЯЗОВИР, с предназначение за отдаването му под наем, съгласно Наредба №37/10.11.2008 г. по чл.3 от ЗРА.

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №28 от 19.07.2022г. по т.5, Решение на Министъра на земеделието по Протокол по чл. 232а от Търговския закон №РД59-87/18.11..2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-263/21.11.2022г.,

ОБЯВЯВА:

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД – клон „Мизия“, град Враца, за срок от 10 /десет/ години:
Язовир “Острог”, представляващ поземлен имот с идентификатор 44745.7.105 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД -18-1629/19.09.2018 г. на ИД на АГКК, находящ се в землището на с. Лютиброд, общ. Мездра, област Враца, с площ 59 565 кв.м, местност ОСТРОГ, трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: ЯЗОВИР, с предназначение за отдаването му под наем, съгласно Наредба №37/10.11.2008 г. по чл.3 от ЗРА.

Начална тръжна наемна цена: 2 391,00лв. /две хиляди триста деветдесет и един лева/ годишно без ДДС, определена от лицензиран експерт-оценител.
Търгът ще се проведе от 11:00 часа в сградата на „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3 на 09.12.2022 г. Повторна дата: 16.12.2022г.
Депозит за участие: парична вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена, внесена всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга по банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК: 831160078:
Банка: Инвестбанк АД.
IBAN: BG90 IORT 80481090567901.
BIC код: IORTBGSF.
Тръжната документация може да бъде закупена в брой: в касата на „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул.„Цар Борис III № 136, ет.3 или в касата на клона – до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.
Цена на тръжната документация: 239,10лв. /двеста тридесет и девет лева и десет ст./лв. без ДДС
Купилите документация могат да участват в повторния търг без да подават ново заявление и без повторно закупуване, в случай че не са отстранени на първоначалния търг. Тръжна документация за повторното провеждане на търга /от нови кандидати/ може да бъде закупена при горните условия и на същата цена.
Условия за оглед на обекта: срещу представен документ за закупена тръжна документация, до 16:00 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна уговорка с управителя на клона и подписване на Декларация по образец към Тръжната документация.
Заявленията за участие в търга се подават до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на търга в „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. по условия и Образец – приложение, посочени в Тръжната документация.
Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в Тръжната документация.
Адрес на организатора: „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. Телефон: 0894 799 356.

ТД яз Острог 2022