By admin / Търгове / 0 Comments

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД – клон „Среден Дунав“, град Плевен, за срок от 10 /десет/ години: Язовир “КРАМОЛИН” с площ общо от 234 625 м2, съгласно документ за собственост, а съгласно скици №№ 15-985503-22.10.2020 г. и 15-985514-22.10.2020 г. от 234 608 м2, в която влизат следните недвижими имоти, а именно: Поземлен имот с идентификатор 39431.108.247 по КК и КР на село Крамолин, община Севлиево, одобрени със заповед РД-18-758/24.11.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, номер по предходен план: 000247, находящ се в землището на с. Крамолин, местност БРАТАВИЦА, общ. Севлиево, обл. Габрово, с площ 218 694 /двеста и осемнадесет хиляди шестстотин деветдесет и четири/ м2, трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: язовир; Поземлен имот с идентификатор 39431.119.280 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Крамолин, одобрени със заповед РД-18-758/24.11.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с номер по предходен план: 000280, находящ се в землището на с. Крамолин, местност БРЕТЯНОВ КАТ общ. Севлиево, обл. Габрово, с площ 15 914 /петнадесет хиляди деветстотин и четиринадесет/ м2; трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, съгласно Наредба №37/10.11.2008г. по чл.3 от ЗРА.

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №28 от 19.07.2022г. по т.5, Решение на Министъра на земеделието по Протокол по чл. 232а от Търговския закон №РД59-86/16.11.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-265/22.11.2022г.,

ОБЯВЯВА:

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД – клон „Среден Дунав“, град Плевен, за срок от 10 /десет/ години:
Язовир “КРАМОЛИН” с площ общо от 234 625 м2, съгласно документ за собственост, а съгласно скици №№ 15-985503-22.10.2020 г. и 15-985514-22.10.2020 г. от 234 608 м2, в която влизат следните недвижими имоти, а именно: Поземлен имот с идентификатор 39431.108.247 по КК и КР на село Крамолин, община Севлиево, одобрени със заповед РД-18-758/24.11.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, номер по предходен план: 000247, находящ се в землището на с. Крамолин, местност БРАТАВИЦА, общ. Севлиево, обл. Габрово, с площ 218 694 /двеста и осемнадесет хиляди шестстотин деветдесет и четири/ м2, трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: язовир; Поземлен имот с идентификатор 39431.119.280 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Крамолин, одобрени със заповед РД-18-758/24.11.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с номер по предходен план: 000280, находящ се в землището на с. Крамолин, местност БРЕТЯНОВ КАТ общ. Севлиево, обл. Габрово, с площ 15 914 /петнадесет хиляди деветстотин и четиринадесет/ м2; трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, съгласно Наредба №37/10.11.2008г. по чл.3 от ЗРА.
Начална тръжна наемна цена: 9 143,00лв. /девет хиляди сто четиридесет и три лева/ годишно без ДДС, определена от лицензиран експерт-оценител.
Търгът ще се проведе от 11:00 часа в сградата на „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3 на 08.12.2022 г. Повторна дата: 15.12.2022г.
Депозит за участие: парична вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена, внесена всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга по банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК: 831160078:
Банка: Инвестбанк АД.
IBAN: BG90 IORT 80481090567901.
BIC код: IORTBGSF.
Тръжната документация може да бъде закупена в брой: в касата на „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул.„Цар Борис III № 136, ет.3 или в касата на клона – до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.
Цена на тръжната документация: 914,30 /деветстотин и четиринадесет лева и тридесет ст. /лв. без ДДС.
Купилите документация могат да участват в повторния търг без да подават ново заявление и без повторно закупуване, в случай че не са отстранени на първоначалния търг. Тръжна документация за повторното провеждане на търга /от нови кандидати/ може да бъде закупена при горните условия и на същата цена.
Условия за оглед на обекта: срещу представен документ за закупена тръжна документация, до 16:00 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна уговорка с управителя на клона и подписване на Декларация по образец към Тръжната документация.
Заявленията за участие в търга се подават до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на търга в „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. по условия и Образец – приложение, посочени в Тръжната документация.
Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в Тръжната документация.
Адрес на организатора: „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. Телефон: 0894 799 356.

ТД яз Крамолин 2022