By admin / Новини / 0 Comments

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД –  клон „Хасково“, град Хасково, за срок от 3 /три/ години: Гаражна клетка с площ 46,8 кв.м

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №30 от 27.07.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-175/01.08.2022г.,

                                                                                 ОБЯВЯВА:

         Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД –  клон „Хасково“, град Хасково, за срок от 3 /три/ години:

 

Гаражна клетка с площ 46,8 кв.м – част от сграда с идентификатор № 40909.111.632.1, Гаражна клетка с площ 31,2 кв.м –  част от сграда с идентификатор № 40909.111.632.2 и Свободна площ за паркомясто от 50 кв.м в имот  с идентификатор 40909.111.632,   находящи се в Ремонтно – складова база гр.Кърджали по КККР на гр. Кърджали, находящи се в гр.Кърджали, общ. Кърджали, обл.Кърджали, с предназначение за отдаването му под наем: 2 броя гаражни клетки и свободна площ за паркомясто.

Начална тръжна наемна цена: 4 476,00лв. /четири хиляди четиристотин седемдесет и шест лева/ годишно без ДДС, определена от лицензиран експерт-оценител.

Търгът ще се проведе  от 11:00 часа в сградата на „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3 на 30.08.2022 г. Повторна дата: 07.09.2022г.

Депозит за участие: парична вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена, внесена всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга  по банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК: 831160078:

Банка: Инвестбанк АД.                                                      

IBAN: BG90 IORT 80481090567901.

BIC код: IORTBGSF.                             

Тръжната документация може да бъде закупена в брой: в касата на „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул.„Цар Борис III № 136, ет.3 или в касата на клона –  до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Цена на тръжната документация: 447,60лв. /четиристотин четиридесет и седем лева и шестдесет ст./ без ДДС

 Купилите документация могат да участват в повторния търг без да подават ново заявление и без повторно закупуване, в случай че не са отстранени на първоначалния търг. Тръжна документация за повторното провеждане на търга /от нови кандидати/ може да бъде закупена при горните условия и на същата цена.

Условия за оглед на обекта: срещу представен документ за закупена тръжна документация, до 16:00 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна уговорка с управителя на клона и подписване на Декларация по образец към Тръжната документация.

Заявленията за участие в търга се подават до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на търга в „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. по условия и Образец – приложение, посочени в Тръжната документация.

Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в Тръжната документация.

Адрес на организатора: „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. Телефон: 0894 799 356.

ТД Гаражни клетки гр. Кърджали