By admin / Търгове / 0 Comments

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД – клон „Хасково“, град Хасково, за срок от 10 /десет/ години: Язовир „Петелово”, стопанисван от клон „Хасково” с предназначение за отдаването му под наем: съгласно Наредба №37/10.11.2008г. по чл.3 от ЗРА.

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №45 от 10.11.2022г. по т.4,  Решение на Министъра на земеделието по Протокол по чл. 232а от Търговския закон №РД59-98/21.12.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-279/29.12.2022г.,

 

ОБЯВЯВА:

 

             Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД –  клон „Хасково“, град Хасково, за срок от 10 /десет/ години:

Язовир „Петелово”, представляващ:

Поземлен имот с идентификатор №58829.52.290 по КК и КР на с.  Пчеларово, общ Черноочене, с трайно предназначение на територията :територия заета от води и  водни обекти, с начин на трайно ползване: Водоем, целият с площ 52 896 кв.м., при граници имот с идентификатор № 58829.11.287; имот с идентификатор № 58829.53.2; имот с идентификатор № 58829.52.9; имот с идентификатор № 58829.52.313; имот с идентификатор № 58829.52.7; имот с идентификатор № 58829.52.129; имот с идентификатор № 58829.52.10; имот с идентификатор № 58829.52.12;  имот с идентификатор № 58829.52.13; имот с идентификатор № 58829.52.14; имот с идентификатор № 58829.52.17; имот с идентификатор № 58829.52.293; имот с идентификатор № 58829.13.291; имот с идентификатор № 58829.11.3; имот с идентификатор № 58829.13.60; имот с идентификатор № 58829.11.11; с номер от преходен план: 000290.

Поземлен имот с идентификатор №58829.13.291 по КК и КР на с. Пчеларово, общ. Черноочене, с трайно предназначение на територията: територия заета от води и  водни обекти, с начин на трайно ползване: за водостопанско хидромелиоративно съоръжение, целият с площ 1173 кв.м. при граници: имот с идентификатор №58829.52.290; имот с идентификатор №58829.52.293; имот с идентификатор №58829.17.73; имот с идентификатор №58829.13.60, с номер по преходен план 000291.

Поземлен имот с идентификатор №58829.17.292 по КК и КР на с. Пчеларово, общ Черноочене, с трайно предназначение на територията: територия заета от води и  водни обекти, с начин на трайно ползване: за водостопанско хидромелиоративно съоръжение, целият с площ 328 кв.м. при граници: имот с идентификатор №58829.17.73; имот с идентификатор №58829.17.289, с номер по предходен план 000292, стопанисван от клон „Хасково” с предназначение за отдаването му под наем: съгласно Наредба №37/10.11.2008г. по чл.3 от ЗРА.

 

Начална тръжна цена  2 174/две хиляди сто седемдесет и четири/лв. годишно без ДДС, определена от лицензиран оценител.

Търгът ще се проведе  от 11:00 часа в сградата на „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3 на 19.01.2023 г. Повторна дата: 26.01.2023г.

Депозит за участие: парична вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена, внесена всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга  по банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК: 831160078:

Банка: Инвестбанк АД.                                                      

IBAN: BG90 IORT 80481090567901.

BIC код: IORTBGSF.                             

Тръжната документация може да бъде закупена в брой: в касата на „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул.„Цар Борис III № 136, ет.3 или в касата на клона –  до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Цена на тръжната документация: 217,40лв. /двеста и седемнадесет лева и четиридесет ст./ без ДДС

 Купилите документация могат да участват в повторния търг без да подават ново заявление и без повторно закупуване, в случай че не са отстранени на първоначалния търг. Тръжна документация за повторното провеждане на търга /от нови кандидати/ може да бъде закупена при горните условия и на същата цена.

Условия за оглед на обекта: срещу представен документ за закупена тръжна документация, до 16:00 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна уговорка с управителя на клона и подписване на Декларация по образец към Тръжната документация.

Заявленията за участие в търга се подават до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на търга в „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. по условия и Образец – приложение, посочени в Тръжната документация.

Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в Тръжната документация.

Адрес на организатора: „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. Телефон: 0894 799 356.

ТД яз Петелово