By admin / Новини / 0 Comments

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД –  клон „Марица“, град Пловдив, за срок от 3 /три/ години: Язовир „Езерово”

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №32 от 02.08.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-185/11.08.2022г.,

                                                                      ОБЯВЯВА:

         Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД –  клон „Марица“, град Пловдив, за срок от 3 /три/ години:

Язовир „Езерово”, находящ се в землищата на с. Езерово и с. Драгойново, общ. Първомай, обл. Пловдив, включва поземлен имот с идентификатор № 27139.135.21 (две, седем, едно, три, девет, точка, едно, три, пет, точка, две, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-753/22.10.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Езерово, с площ на поземления имот от 753291 кв.м. (седемстотин петдесет и три хиляди двеста деветдесет и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: язовир, номер по предходен план: 000005, и поземлен имот с идентификатор 23385.47.15 (две, три, три, осем, пет, точка, четири, седем, точка, едно, пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-751/22.10.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Драгойново, местност ОДВЪННО ДЕРЕ, с площ на поземления имот от 361637 кв.м. (триста шестдесет и един хиляди шестстотин тридесет и седем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: язовир, номер по предходен план: 047015, с предназначение за отдаването му под наем: за аквакултури, съгласно Наредба №37/10.11.2008 г. по чл.3 от ЗРА.

Начална тръжна наемна цена: 16 930,00лв. /шестнадесет хиляди деветстотин и тридесет  лева/ годишно без ДДС.

Търгът ще се проведе  от 12:00 часа в сградата на „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3 на 29.08.2022 г. Повторна дата: 05.09.2022г.

Депозит за участие: парична вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена, внесена всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга  по банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК: 831160078:

Банка: Инвестбанк АД.                                                      

IBAN: BG90 IORT 80481090567901.

BIC код: IORTBGSF.                             

Тръжната документация може да бъде закупена в брой: в касата на „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул.„Цар Борис III № 136, ет.3 или в касата на клона –  до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Цена на тръжната документация: 1 693,00лв. /хиляда шестстотин деветдесет и три лева/ без ДДС

 Купилите документация могат да участват в повторния търг без да подават ново заявление и без повторно закупуване, в случай че не са отстранени на първоначалния търг. Тръжна документация за повторното провеждане на търга /от нови кандидати/ може да бъде закупена при горните условия и на същата цена.

Условия за оглед на обекта: срещу представен документ за закупена тръжна документация, до 16:00 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна уговорка с управителя на клона и подписване на Декларация по образец към Тръжната документация.

Заявленията за участие в търга се подават до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на търга в „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. по условия и Образец – приложение, посочени в Тръжната документация.

Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в Тръжната документация.

Адрес на организатора: „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. Телефон: 0894 799 356.

 

ТД Язовир Езерово