By admin / Търгове / 0 Comments

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обекти, стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД – клон „Черно море“, град Варна, за срок от 3 /три/ години: Изравнител №1, с площ от 26, 791 дка, с предназначение: за стопански цели.

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №47.3 от 19.12.2022г. по т.22 и Решение на Изп. директор № РД-11-281/29.12.2022г.,

 

ОБЯВЯВА:

 

           Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обекти, стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД –  клон „Черно море“, град Варна, за срок от 3 /три/ години:

 

Изравнител №1, с площ от 26, 791 дка, ситуиран върху част от Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 32278.45.310, стар номер 000310, находящ се в землището на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, целия с площ от 36,641 дка по Нотариален акт, а по скица – 36,638 дка., с предназначение: за стопански цели

Начална тръжна наемна цена: 847,00лв. / осемстотин четиридесет и седем /лева годишно без ДДС, определена от лицензиран експерт-оценител.

Търгът ще се проведе  от 12:00 часа в сградата на „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3 на 17.01.2023 г. Повторна дата: 24.01.2023г. – 12:00 часа

Депозит за участие: парична вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена, внесена всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга  по банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК: 831160078:

Банка: Инвестбанк АД.                                                      

IBAN: BG90 IORT 80481090567901.

BIC код: IORTBGSF.                             

Тръжната документация може да бъде закупена в брой: в касата на „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул.„Цар Борис III № 136, ет.3 или в касата на клона –  до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Цена на тръжната документация: 84,70лв. /осемдесет и четири и седемдесет ст./ без ДДС.

 Купилите документация могат да участват в повторния търг без да подават ново заявление и без повторно закупуване, в случай че не са отстранени на първоначалния търг. Тръжна документация за повторното провеждане на търга /от нови кандидати/ може да бъде закупена при горните условия и на същата цена.

Условия за оглед на обекта: срещу представен документ за закупена тръжна документация, до 16:00 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна уговорка с управителя на клона и подписване на Декларация по образец към Тръжната документация.

Заявленията за участие в търга се подават до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на търга в „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. по условия и Образец – приложение, посочени в Тръжната документация.

Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в Тръжната документация.

Адрес на организатора: „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. Телефон: 0894 799 356.

 

ТД Изр. 1 – 3г.